Algemene voorwaarden van Holland Houtbouw

.
Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Holland Houtbouw zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Holland Houtbouw worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Holland Houtbouw ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Holland Houtbouw van toepassing in de vorm en versie zoals deze op het moment van het sluiten van de overeenkomst van kracht zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Holland Houtbouw zijn vrijblijvend en Holland Houtbouw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Holland Houtbouw en schriftelijke bevestiging hiervan door Holland Houtbouw. Holland Houtbouw is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deeltHolland Houtbouw dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Indien een wijziging in de geplaatste bestelling of gegeven opdracht hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij de prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht door Holland Houtbouw kon worden gerekend, worden deze kosten opdrachtgever extra in rekening gebracht. De opdracht zal worden uitgevoerd na ontvangst van de aanvullende betaling. IndienHolland Houtbouw onverhoopt wel al uitvoering geeft aan de opdracht, blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever onverkort in stand.

2.4. Indien opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Holland Houtbouw alle met het oog op uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs door Holland Houtbouw gemaakte kosten te vergoeden. De opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige uit de bewuste annulering voor Holland Houtbouw voortvloeiende schaden.

Bij consumentenkoop (2.5 -2.8)

2.5 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep op bedrijf, kan hij binnen zeven dagen na bestelling van de door hem van Holland Houtbouw gekochte zaak de koop annuleren, door zulks binnen deze termijn van zeven dagen schriftelijk aan Holland Houtbouw mee te delen.

2.6 De onder 2.5 genoemde annuleringsbevoegdheid is niet van toepassing op zaken die tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de koper, op zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn en op zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en / of kunnen bederven of verouderen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (in geval van verzending naar de Waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen of het buitenland), eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient contant te geschieden bij levering zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Holland Houtbouw.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Holland Houtbouw bent u een bedrag van vijfentwintig euro (EUR 25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Holland Houtbouw haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Holland Houtbouw om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Holland Houtbouw gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Holland Houtbouw.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Holland Houtbouw opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 U dient in te staan voor het fundament waarop het product wordt geplaatst. Indien en voor zover het fundament niet klopt of ondeugdelijk is, zullen de herstelwerkzaamheden als meerwerk worden beschouwd. Indien en voor zover het product helemaal niet kan worden geplaatst door een ondeugdelijk fundament, is Holland Houtbouw gerechtigd 50% van de montageprijs van het product in rekening te brengen.

Bij consumentenkoop (4.1a)

4.1a In afwijking van artikel 4.1 geldt bij een overeenkomst tussen Holland Houtbouw en een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als leveringsdatum de datum als vermeld in de overeenkomst (‘beoogde leveringsdatum’). Indien Holland Houtbouw om wat voor reden ook op deze datum niet kan leveren, wordt de leveringstermijn eenmalig verlengd met een periode van 8 weken, waarbinnen levering dient plaats te vinden. Indien en voor zover levering na verloop van deze 8 weken niet plaatsvindt, is de consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 14 dagen na verloop van deze verlengde levertermijn, dan wel de bestelling te annuleren.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Holland Houtbouw verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Holland Houtbouw geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Holland Houtbouw garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Holland Houtbouw daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 U kunt geen aanspraak maken op afwijkingen in kleur en houttekening. Producten van Holland Houtbouw kunnen knoesten bevatten. Indien ‘hout zonder knoesten’ wordt geleverd, hanteert Holland Houtbouw de richtlijn van Western Red Ceder Lumber Association (of diens rechtsopvolger). Indien het hout aan deze richtlijn voldoet, wordt het hout zonder knoesten geacht te zijn.

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.

7.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na bestelling aan Holland Houtbouw te melden

7.5 U kunt geen rechten ontlenen aan verf – of behandeladviezen die door medewerkers van Holland Houtbouw zijn gegeven.

7.6 Holland Houtbouw is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en / of onduidelijkheden in offertes en/of andere online informatie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere (online) informatie, geldt de uitleg van Holland Houtbouw als bindend.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Holland Houtbouw, dan wel tussen Holland Houtbouw en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Holland Houtbouw, is Holland Houtbouw niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Holland Houtbouw.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Holland Houtbouw in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Holland Houtbouw gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Holland Houtbouw kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Holland Houtbouw schriftelijk opgave doet van een adres, is Holland Houtbouw gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Holland Houtbouw schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Holland Houtbouw gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Holland Houtbouw deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Holland Houtbouw in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Holland Houtbouw vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Alle overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven onverkort gelden.

10.4 Holland Houtbouw is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.